ERP IMS

oprogramowanie klasy ERP Integrated Managing Solution

dostawcą autorskiego systemu klasy ERP jest spółka: ITS Systems sp. z o.o.

O firmie

Podstawową działalnością firmy ITS Systems sp. z o.o. jest wytwarzanie oraz wdrażanie autorskiego oprogramowania. Głównym naszym produktem jest system klasy ERP (Enterprise Resource Planning) o nazwie IMS (Integrated Managing Solution)

W naszej ofercie znajdują się również:

 • Outsourcing i Monitoring systemów IT (kompleksowa obsługa systemów informatycznych firm i instytucji, całodobowy monitoring serwerów, urządzeń i komputerów),
 • Systemy Monitoringu Wizyjnego i Alarmy: projektowanie i instalowanie systemów monitoringu CCTV, IP i alarmów.

O systemie IMS

IMS ERP to aplikacja webowa szyta na miarę, w swojej ofercie posiadamy całą paletę gotowych rozwiązań, ale dla każdego klienta przygotowujemy system dedykowany jego potrzebom.

 • DOSTĘPNOŚĆ: wszystkie nasze web-aplikacje są responsywne, dostępne zawsze i z każdego miejsca.
 • KOMPLEKSOWOŚĆ: Zarządzanie firmą i procesami biznesowymi - produkcją, dystrybucją, jakością, zasobami ludzkimi.
 • BEZ INSTALACJI: aplikacja nie wymaja instalacji tylko przeglądarki internetowej (brak konieczności instalacji, aktualizacji).

Realizacja projektu dzieli się na kilka etapów:

 • definiowanie i planowanie projektu,
 • analiza przedwdrożeniowa i projekt funkcjonalny rozwiązania,
 • opcjonalnie – dostawa i konfiguracja sprzętu,
 • wdrożenie (instalacja, konfiguracja i parametryzacja systemu),
 • prace programistyczne,
 • testy,
 • szkolenia użytkowników i administratorów,
 • zakończenie projektu i asysta po uruchomieniu systemu.
Image

IMS

 • Finanse/Księgowość
 • Kontroling
 • Kadry/Płace
 • Zakupy
 • Sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Raportowanie
 • Zarządzanie Projektami
 • Produkcja
 • Kontrola Jakości
 • Magazyny
 • Narzędziownia
 • Portal Pracowniczy

IMS: ERP

System IMS ERP zapewnia obsługę wszystkich procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Użytkownicy mają dostęp do dyspozycji moduły funkcjonale, które mogą wykorzystywać w dowolnej konfiguracji, w zależności od bieżących potrzeb firmy.

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów oraz zarządzanie dokumentacją obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania programu IMS ERP i służy do zarządzania dokumentacją, korespondencją, sprawami i zadaniami w firmie:

 • Elektroniczna wymiana dokumentacji i korespondencji
 • Optymalizacja i automatyzacja powtarzających się procesów
 • Elastyczna budowa procedur obiegu dokumentów
 • Szybki dostęp do danych źródłowych
 • Terminowe realizacje zadań
 • Poprawa efektywności działania firmy
 • Zmniejszenie kosztów zużycia papieru

Finanse i Księgowość

 • Rejestracja wszystkich zdarzeń gospodarczych odbywa się w module finansowo-księgowym, który dostarcza aktualnych informacji na temat przychodów i kosztów, wartości zapasów oraz rozrachunków z kontrahentami i pracownikami.
 • IMS ERP umożliwia przygotowanie sprawozdań i formularzy zgodnie z przepisami ustaw o rachunkowości, VAT, ZUS, US oraz definiowanie własnych raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej.

Budżetowanie

 • System wspomaga proces planowania i monitorowania realizacji budżetów na różnych stopniach szczegółowości i agregowania danych.
 • Obszar budżetowania jest dowolnie definiowany i może obejmować tak poszczególne zlecenia jak i poszczególne komórki organizacji.
 • Budżety obejmują dowolne przedziały czasów i tworzone są na podstawie tzw. dokumentów pozycji budżetowych.
 • Poszczególna pozycja dotyczy planowanych w ramach miesięcy kosztów i przychód na dane zadania lub komórkę. Możliwe jest planowanie cząstkowe obejmujące w ramach danego zlecenia wydzielenie budżetów poszczególnych etapów projektu zlecenia.
 • Planowanie może być realizowane zarówno w wymiarze finansowym jak i rzeczowym (np. planowanie ilości godzin i przeliczenie wg stawek na wartości).
 • Analiza wykonania budżetu jest realizowana poprzez automatyczne pobierania danych z pozostałych modułów systemu.
 • Istotnym element em modułu budżetowego jest mechanizm tzw., Kontroli Budżetowej na bieżąco monitorujący możliwości budżetowych dla poszczególnych obszarów przy podejmowaniu decyzji o planowanych wydatkach. Realizowany jest poprzez kontrole na dokumentach zapotrzebowań posiadania wolnych środków.
 • Elastyczny i wielowymiarowy mechanizm analizy budżetów umożliwia dostęp do szczegółowych informacji tak o wartości planowych jak i danych o wykonaniu, łącznie z podglądem poszczególnych dokumentów.

Zarządzania Projektami

 • System wspomaga proces planowania i realizacji projektów, w obszarze terminów, zasobów oraz finansów, poprzez ujednolicenie formy przekazywania informacji na wszystkich etapach cyklu życia projektu.
 • Projekty mogą być również podzielone na zadania i podzadania niższych rzędów w sensie realizacyjnym oraz przypisane do zadań budżetowych.
 • Struktura podziału prac, wraz z unikalnymi numerami według której będzie monitorowana realizacja projektu bezpośrednio rejestrowana w module z możliwością wprowadzania wyprzedzeń i opóźnień celem określenia wzajemnego wpływu na siebie czasu trwania poszczególnych zadań i wyznaczenia ścieżki krytycznej.
 • Każde zadanie ma posiadać możliwość przypisania do niego zasobów odpowiedzialnych za wykonanie.
 • Dla każdego etapu realizacji projektu System umożliwiać zlecenie wykonania zadania wybranej osobie/osobom z wewnątrz lub spoza spółki (którym udostępniona została wtyczka do narzędzia ).

Zarządzania Projektami cz. 2

 • wspomaganie procesu planowanie projektu,
 • zarządzanie całym cyklem realizacji projektu z uwzględnieniem etapów, z opcją na ich możliwości rozszerzenie o kolejne etapy. Każdy z tych etapów powinien być zdefiniowany czasem przeznaczonym na dane zadanie,
 • przypisywanie do poszczególnych etapów związanej z nim dokumentacji w tym zapotrzebowań, budżetów, dokumentacji technicznej i jakościowej itp.,
 • zapewnienie dostępności zadań/poleceń dla każdego projektu wraz ze zautomatyzowanymi przepływami pracy, które będą otrzymywać osoby odpowiedzialne,
 • możliwość przekazywania między stronami dokumentacji w uzgodnionej formie elektronicznej,
 • możliwość łatwe śledzenia zmian w dokumentacji etapu na podstawie powiązań między zgłaszanymi uwagami, a wykonywanymi zmianami,
 • zarządzanie repozytorium wszelkiej opracowanej dokumentacji,
 • zarządzanie obiegiem dokumentacji z informacją o terminach przekazywana między stronami

Dashboard dla kierownika projektu

Kadry

IMS ERP zapewnia pełną integrację informacji na temat zasobów kadrowych całego przedsiębiorstwa. Bezpośredni dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym pozwala również na szybką ocenę sytuacji i reakcję na każdym szczeblu kierowania projektami.

  Zakres:
 • Tworzenie definicji systemów płacowych
 • Automatyczne naliczanie wynagrodzeń m.in. w oparciu o przepracowany czas pracy
 • Prowadzenie kartotek zarobkowych, podatkowych, emerytalnych, zasiłkowych
 • Generowanie raportów w oparciu o dane pracowników
 • Konstruowanie algorytmów naliczania wynagrodzeń
 • Elektroniczne rejestry kart pracy

Zakupy

IMS ERP umożliwia monitorowanie zgodności dostaw z zamówieniami oraz automatyczną ocenę dostawców. Zamówienia mogą być generowane na podstawie zarejestrowanych ofert od poszczególnych dostawców lub na podstawie prognoz sprzedaży w wybranym okresie czasu.

 • Integracja modułu z platformami zakupowymi
 • Standaryzacja procesu zaopatrzenia
 • Planowanie zaopatrzenia zgodnie z harmonogramem produkcji
 • Zwiększenie aktywności w kontaktach z dostawcami
 • Wykrywanie zagrożeń przestojów produkcyjnych poprzez monitorowanie realizacji zamówień materiałów i półproduktów
 • Usprawnienie i kontrola terminów zgłoszonych reklamacji
 • Ocena dostawców
 • Usprawnienie procesu przygotowania zamówień
 • Monitoring dostaw i zapasów

Portal Pracowniczy

Portal Pracowniczy to efektywna komunikacja na linii zatrudniona osoba – organizacja (ma na celu usprawnienie dostępu dla pracowników do informacji przetwarzanych przez Kadry, a także zaangażowanie ich w sam proces elektronicznego przetwarzania danych).

  Poprzez Portal Pracowniczy każdy zatrudniony pracownik może samodzielnie:
 • Składać wnioski (urlopowe, dot. opieki, przepustki, pożyczkowe, wspólne opodatkowanie, aktualizację urzędu skarbowego,…)
 • Rozliczać delegacje
 • Pobierać paski wynagrodzeń
 • Aktualizować swoje dane podstawowe
 • Wysyłać zapytania do działu kadr
 • Zapoznać się z wynikami swojej oceny pracowniczej
 • Odbyć szkolenia e-learningowe,
 • Zapoznać się z obowiązującymi aktami wewnętrznymi (regulaminy, komunikaty, zarządzenia,…)

Wsparcie powdrożeniowe

 • Po zakończonym projekcie oferujemy naszym Klientom wsparcie powdrożeniowe. ITS Systems sp. z o.o. świadczy usługi helpdesku, wsparcia technicznego i merytorycznego. Towarzyszymy rozwojowi Państwa firmy, dostosowując oprogramowanie do zmian w biznesie.
 • Do komunikacji powdrożeniowej wykorzystywany jest system obsługi zgłoszeń elektronicznych, a także tradycyjne środki (telefon, e-mail).